Statut

statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „Równe Szanse”, dalej zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób działającym na rzecz środowiska lokalnego posiadającym osobowość prawną.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władzy jest miasto Toruń.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem:  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „Równe Szanse”. Toruń ul. Legionów 40 A/4.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.
 3. Stowarzyszenie może posiadać swoje logo. Logo Stowarzyszenia określone zostanie uchwałą Walnego Zebrania.
§ 3
 1. Swoją działalność stowarzyszenie opiera na działalności społecznej, do realizacji zadań statutowych i umów może zatrudniać pracowników.
§ 4
 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5
 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami o podobnym celu działania w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§ 6
 1. Celem  Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego.
 2. Promowanie  zdrowego stylu życia .
 3. Zwalczanie zagrożeń zdrowotnych i zewnętrznych.
 4. Działania na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia.
 5. Edukacja zdrowotna, ekologiczna, wychowawcza kulturowa i zawodowa.
 6. Reintegracja społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej.
 7. Reintegracja społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, a w szczególności osób uzależnionych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 8. Przeciwdziałanie niepełnosprawności i uzależnieniom.
 9. Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania jego zasobami.
 10. Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
 11. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych.
 12. Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania.
§ 7
Cele określone w § 6  Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez :
 1. Organizowanie spotkań, prelekcji i imprez dla członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej .
 2. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
 3. Działalność popularyzacyjną  sposobów zapobiegania uzależnieniom.
 4. Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej osobom potrzebującym.
 5. Organizowanie pomocy w zakresie zakupu niezbędnych leków, drobnych aparatów medycznych oraz urządzeń i przyrządów pomocnych w prowadzeniu rehabilitacji.
 6. Współpracę z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.
 7. Upowszechnianie wiedzy o celach i  działalności stowarzyszenia.
 8. Pomoc w realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców woj. Kujawsko-Pomorskiego.
 9. Tworzenie i prowadzenie placówek  organizacyjnych i edukacyjnych.
 10. Organizowanie i propagowanie przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans społeczno-zawodowych.
 11. Nawiązywanie współpracy z firmami medycznymi, farmaceutycznymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami  i innymi  organizacjami zajmującymi się profilaktyką i promocją zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej i zbieżnych z celami Stowarzyszenia w kraju jak i za granicą.
§ 7a
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
 2. celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
 3. gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
§ 7b
 1. Realizacja działań określonych w punktach 1,2,5,9 i 10 paragrafu 7 Statutu może być prowadzona
 2. Za całkowitą lub częściową odpłatnością.
§ 8
 1. Osobom wchodzących w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która spełnia kryteria o których mowa w § 9 ust. 1 a ponadto:
  • złoży do Zarządu pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia,
  • uzyska pozytywną decyzję Zarządu,
  • wpłaci wpisowe.
§ 11
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna akceptująca cele i zadania  Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową.
§ 12
 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym.
 2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem „głosu decydującego” i jest zwolniony z płacenia składek.
§ 13
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • uczestniczenia we wszystkich pracach i działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania opinii, wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia.

Członek Stowarzyszenia zwyczajny posiada bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych  Stowarzyszenia,
 • przestrzegania postanowień Statutu i przestrzegania prawa,
 • systematycznego płacenia składek członkowskich,
 • dbałości o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzeganie zasad i norm moralnych    powszechnie  obowiązujących oraz zasad współżycia społecznego,
 • dbałości o wspólne mienie Stowarzyszenia.
W szczególnych przypadkach członek Stowarzyszenia może być zwolniony z płacenia składek – czasowo lub trwale. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia .
§ 15
Ustanie członkostwa:
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia,
Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
 • -naruszenia postanowień Statutu oraz aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 • -wyrządzenia szkody oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • -zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres co najmniej  6  miesięcy,
Likwidacji Stowarzyszenia,
Śmierci członka Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami  Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
§ 17
 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz na dwa lata i zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, podając termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia oraz propozycję porządku obrad.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje się na podstawie decyzji Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania  należy:
 1. Określanie planów, programów oraz wytyczanie głównych celów i warunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie.
 3. Podejmowanie uchwał stanowiących akty wewnętrzne Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących członków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz ustanowienie likwidatorami członków Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zlikwidowanego majątku na cele określone w uchwale Walnego Zebrania. Koszty likwidacji pokrywa się z likwidowanego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 19
 1. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Dla ważności obrad Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania dla swojej ważności wymagają zwykłej większości głosów i zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej lub zgromadzeni podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym.
§ 20
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się  z 3 do 5 osób, wybranych spośród członków przez Walne Zebranie .
 2. W skład Zarządu Wchodzą : Prezes, V-ce Prezes i skarbnik oraz do dwóch członków, z których jeden może jednocześnie pełnić funkcję sekretarza.
 3. Ukonstytuowanie się Zarządu odbywa się w trakcie Walnego Zebrania lub w terminie wyznaczonym przez Walne Zebranie.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania – decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może powołać Pełnomocnika Zarządu.
 8. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji – Zarząd zwołuje w terminie 90 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie, które dokonuje na ogólnych zasadach wyborów uzupełniających.
§ 21
Do kompetencji zarządu należy:
 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia oraz uchwał i wytycznych Walnego Zebrania.
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 7. Składanie na Walnych Zebraniach sprawozdań ze swojej działalności.
§ 22
 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i innych dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy łączne Prezesa i V-ce Prezesa ewentualnie Prezesa lub V-ce Prezesa z drugim członkiem Zarządu.
§ 23
Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
1a. Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do :
 • żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności  Stowarzyszenia,
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i członkowie.
2a.  Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowa-
rzyszenia lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
2b.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :
 • – pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tyt. zatrudnienia z
 • członkami Zarządu,
 • – być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
 • – otrzymywać z tyt. członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art.8, pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagrodzeniu osób, kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i przynajmniej jednego członka. W przypadku równej ilości głośów w głosowaniu – decyduje głos przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§ 24
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
 3. Kontrola działalności finansowej oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zwłaszcza pod względem gospodarności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z wyników kontroli.
 5. Wnioskowanie o udzielenie lub nie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
§ 25
 1. Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym .
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 26
Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z:
 • wpisowego i składek członkowskich.
 • darowizn, spadków i zapisów.
 • dotacji i subwencji.
 • ofiarności publicznej – zbiórek publicznych.
 • wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego
§ 26
Zakazuje się :
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazywanie następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI
Rachunkowość stowarzyszenia
§ 27
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu oraz likwidacja Stowarzyszenia
§ 28
 1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
 2. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie może składać Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 29
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia i zwykła większość głosów. Jeżeli w pierwszym terminie brak jest wymaganego kworum, wyznacza się w ciągu 7 dni następne zebranie. Dla ważności uchwały w drugim terminie wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na tym zebraniu. Walne Zebranie wyznacza likwidatora, którym może być członek Zarządu.
Postanowienia końcowe
§ 30
 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.